Пренесете идеите и бизнеса си в
света на интернет
тел:0899 862463
email: info@suzara-webdesign.com

Цени

Примерен договор за дизайн, изработка на уеб сайт от Сузара дизайн студио

Договор за поръчка и изработка на уеб сайт

Днес, (дата) се сключи настоящият договор за поръчка между от една страна Сузара уеб дизайн, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ и от друга страна (възложител данни) , наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ.

Страните се споразумяха за следното:

1. Предмет на договора:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши следните услуги: Направа на интернет уеб сайт по конкретни изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни поръчката по изработка на сайта, като вложи разбиране и професионализъм, според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на ___________ лева.


3.1 Възнаграждението ще бъде заплатено в брой след завършване на поръчката.

3.2 Поръчката следва да бъде завършена в срок от _____ дни от датата на подписване на този договор.

4. Обхват на работите. 4.1 Обхвата на работа се дефинира в договора за изработка или в приложение, представляващо неразделна част от него. Когато за дефиниция се ползва оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същата се прилага към договора и има стойност на дефиниция за обхвата на работите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да извърши.

4.2 Дефиниции:

4.2.1 Базова страница - страница на интернет сайт с големина при резолюция на екрана до 1800x1200 пиксела, реализирана с ресурсите на HTML.

4.2.2 Динамична страница - страница на интернет сайт, генериран динамично чрез PHP/MySQL код изпълняван на сървъра. Една динамична страница може да генерира съдържание на много страници с идентично или подобно съдържание, които не се заплащат поотделно.

4.2.3 Ниво на сложност - сложността на уеб дизайна или програмирането на уеб сайта, дефинирано от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез примерни реализирани проекти.

4.2.4 Базова структура - предварително проектирана структура на интернет сайт със зададени местоположения на основните навигационни елементи.

4.2.5 Модул - предварително програмирана част от сайта, която извършва определена функционалност в рамките на целия сайт и се заплаща еднократно.

4.2.6 Графичен дизайн - индивидуално проектиране на дизайна на уеб сайта, с предложение за разположението на основните елементи, цветова схема и структура на информацията. /Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ желае може да предложи примерни сайтове като модел. В противен случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изработва 2 /или 3/ варианта за дизайн на уеб сайта, от които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ избира един, след което еднократно може да направи предложения за промяна на избрания вариант.

4.2.7 Хостинг - пространство за функциониране на интернет сайта на определен сървър, с гарантирана видимост и надеждност.

5. Процес на изработка

5.1 Възложителя следва да предостави всички изходни материали необходими за изработка на сайта в срок до ___ дни от подписването на настоящия договор.

5.2 Възложителя следва да одобри или отхвърли аргументирано предложените му функционалности на сайта в рамките на ___ дни от предоставянето им.

5.3 Липсата на изразено мнение по някоя от предложените функционалности на сайта се приема за съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се дава правото да прецени оптималното решение.

5.4 Промяната на структурата или дизайна на сайта след одобрението на проекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да доведе до повторно изпълнение на програмирането на сайта или до допълнителен труд. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право да изиска доплащане за работата, която е извършена повторно.

5.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да направи първоначалното запълване на уеб сайта със съдържание, стига да са изпълнени условията по точка 5.1.

6. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

6.1 Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими му данни и материали за изпълнение на поръчката.

6.2 Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово възнаграждение в размер на ___ лева. (ако е договорено)

6.3 Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пълното възнаграждение в размер на ___ лева след завършването на сайта.

6.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право по всяко време да получи информация за етапа на завършване на уеб сайта.

6.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да променя структурата на поръчката, ако действията му не противоречат на точка 5.4. Ако промяната ще доведе до извършване на значително количество повторно извършен труд, той се задължава да доплати необходимата сума.

7. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 7.1 Да изпълни поръчката според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с грижата на добър стопанин и в защита на интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.1 При изискване да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за резултатите от изпълнението на поръчката.

7.2 Да пази и не разгласява конфиденциални данни, предоставени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право да получи полагащото му се по този договор възнаграждение след завършването на уеб сайта.

7.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е задължен да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички данни, акаунти и пароли необходими за администрирането на уеб сайта след като е завършена поръчката и му е заплатена пълната сума от полагащото му се възнаграждение.

8. Прекратяване и разваляне на договора може да стане в следните случаи:

При оттегляне на поръчката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от поръчката

_______ (други условия - ако има)

9. Допълнителни разпоредби.

За всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото в момента законодателство на Република България. Страните ще решат евентуални възникнали спорове по изпълнението на този договор по взаимно споразумение, а когато това е невъзможно - по реда на ГПК.

Настоящия договор се подписа в два еднакви екземпляра - по един за всяка от страните.

Възложител: (подпис и печат) Изпълнител: (подпис и печат)

Град _____ , дата _____________________

Вижте още Цена за поддръжка
Услуги
 • Дизайн и изработка на статичен сайт
 • Дизайн и изработка на динамичен сайт
 • Флаш банери и анимации
 • SEO oптимизация
 • Поддръжка на уеб сайтовете
Ценности
 • Точност и коректност
 • Диалог с клиентите
 • Отдаденост към всеки един проект
 • Уважение към труда
 • Удовлетворение от добре свършена работа
Контакти:
 • тел: 0899 862 463
 • e-mail: info@suzara-webdesign.com
 • gigkp@mail.bg
 • skype: suzara8
 • Можете да изпратите съобщение или запитване от тук
2009 Всички права запазени - Сузара дизайн студио